تعاریف و دسته بندی اصلی APQC

ساختار طبقه بندی فرایندها و معرفی فرایندهای اصلی APQC

فوریهٔ 9, 2022 · شهاب راسخ

مقدمه ای بر APQC

درباره چشم انداز، ماموریت و دستاوردهای سازمان APQC

ژانویهٔ 25, 2022 · شهاب راسخ