کوله پشتی ۰۲

قسمتی از برداشت هایم از سال ۱۴۰۱

مهٔ 7, 2023 · شهاب راسخ

کوله پشتی سال ۰۰

به اختصار از یافته ها و دریافت ها از ۱۴۰۰ می نویسم

فوریهٔ 20, 2022 · شهاب راسخ