بررسی نرم افزار موبایلی orgzly

بررسی و ارزیابی نرم افزار اندرویدی orgzly، که در دسته نرم افزارهای کاربردی و بهره وری قراردارد