پروژه ها

یکی از مهمترین پروژه هایی در حال حاضر روی آن کار میکنم. پروژه ارزیابی فرایندهای سازمان براساس مدل APQC است.

در پست های پیش رو قصد دارم هم در مورد مفهوم این مدل و فعالیت های عملی که در این راستا انجام می دهم بیشتر بنویسم.