اصطلاحات بکار رفته در مدل جهانی APQC

شناسه ی اختصاصی

شناسه ای منحصر بفرد (PCF ID) که به هر عنصر خاص به هر ردیف PCF اختصاص میابد. شناسه PCF در سراسر مدل استاندارد باز APQC، راهی است برای ارتباط دادن معیارها، سوالات و سایر مطالب به بخش های مختلف.

از آنجا که میان عنصر و شناسه آن ارتباطی از پیش تعریف شده وجود دارد. تا زمانی که معنای مفهومی آن تغییر نکند، در سراسر مدل ثابت می ماند.

شناسه های اولویت بندی

شاخصی است قابل درک برای انسان، اختصاص یافته به هر عنصر فرایند. (Hierarchy ID)

با این توضیح که این شاخص میان نسخه های مختلف ثابت نیست. و هر عنصر فرایند ممکن است شناسه ی متفاوتی داشته باشد.

شاخص تغییر

شاخصی است برای پی بردن به حجم تغییرات یک عنصر نسبت به همان عنصر در نسخ قبلی فرایند.(Difference index) هرچه این عدد بزرگتر باشد نشان دهنده قابل توجه تر بودن تغییرات عنصر میان دیگر نسخ است.

تغییر در جزئیات

نمایش دهنده تغییرات در جزئیات است .(Change details)

 • ٬+٬ نشان دهنده اضافه شدن عنصر فرآیندی پس از نسخه قبلی است.
 • ٬-٬ نشان دهنده حذف عنصر فرآیندی از نسخه قبلی به نسخه فعلی است.
 • ٬RENAME٬ در صورتی که عنصر فرآیندی تغییر نام داشته است.
 • ٬NEW٬ در حالتی که عنصر فرآیندی جدید است.
 • و ٬c٬ نشان دهنده مجموعه ای از تغییرات است در عنصر فرآیندی.

تعریف سطوح فرایندی

APQC Levels

 1. دسته اصلی، نشان دهنده بالاترین سطح فرآیند است. (هسته اصلی)
 2. گروه فرایندی، نشان دهنده گروهی از فرایندهای مرتبط است.
 3. فرایند، سطح پایین تری از گروه فرایندی دارد که شامل عناصر اصلی مورد نیاز برای انجام فرایند، و همچنین عناصر مربوط به متغیرها و کارهای مجدد است.
 4. فعالیت، رویدادی کلیدی که هنگام اجرای یک فرایند انجام می شود.
 5. وظیفه، نشان دهنده سطح بعدی تجزیه سلسله مراتبی پس از سطح فعالیت است.
 6. زیر وظیفه ها، پایین ترین سطح عنصر فرایندی که در برخی مدلها و فرایندها بکار می رود.

هسته اصلی فرایندی

پس از معرفی اصطلاحات بنیادی مستندات APQC، هسته اصلی فرایندی به این شرح طبقه بندی می شود.

 1. توسعه چشم انداز و استراتژی
 2. توسعه و مدیریت محصول و خدمات
 3. بازاریابی و فروش محصولات و خدمات
 4. توزیع محصولات فیزیکی
 5. توزیع خدمات
 6. مدیریت خدمات مشتریان
 7. توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی
 8. مدیریت اطلاعات و تکنولوژی - IT
 9. مدیریت منابع مالی
 10. جذب، ساخت و مدیریت دارایی ها
 11. مدیریت ریسک، تاب آوری و انطباق پذیری
 12. مدیریت روابط خارجی
 13. توسعه و مدیریت ظرفیت های کسب و کار

نکات قابل توجه:

 • فرایندها براساس ساختار اصلی PCF ذکر شده اند و اهمیت و اولویت ذکر شده در این مستند لیست شده اند.
 • این ساختار براساس مدل cross industry که عمومیت بیشتری در کسب و کارها دارد ذکر شده است.