وجود صفحه اکنون برای ایجاد تمرکز و تعهد روی کارهایی است که در حال حاضر روی آن ها کار میکنم.

توضیح چرایی آن برایم جذاب بود، لذا تصمیم گرفتم در اولین فرصت پس از مهاجرت به هوگو این صفحه را به صفحه های خودم اضافه کنم.

انگار که با این روش، اعلام میکنیم که در حال انجام چه کارهایی هستیم و به شکلی متعهد به انجام ایشان هستیم.


با ایجاد تمرکز قصد دارم به کارهایی بپردازم که ارزش بیشتری در کار و زندگی ام ایجاد می کنند.

از فروردین سال ۱۴۰۱ به تیم جاجیگا پیوستم. و در مورد این تصمیم، آموزه ها و تجربه هایم در جاجیگا و گیلان، بزودی بیشتر می نویسم.

دیگر پروژه ای که در حال تحلیل است و سعی در پیاده سازی آن دارم کنوک است.

در سال گذشته کمتر به نوششتن پرداختم. اما حتما سال جدید ۱۴۰۲ را بیشتر به این امر اختصاص خواهم داد.